การประชุมชั้นเรียน (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดประชุมชั้นเรียน (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก้ปัญหา แนวทางแก้ไข ในการเรียนออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

            ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ได้มีการประชุม เพื่อตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงบประมาณ และได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัมพร...

   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล บุญภิญโญ ครูกลุ่มงานแนะแนว ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน      ในการนี้ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มอบหมายให้ นายอัสสกัลย์ บุรุษเกิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...

      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2564 จัดโดยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจราจร  ได้บำเพ็ญประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        การอบรมครั้งนี้...

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสมรรถนะท้องถิ่นศึกษาหัวข้อ "มหัศจรรย์คลองบางมด" โดยได้รับเกียรติจาก ศน. ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตร ได้กำกับ ติดตาม...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th