13 กรกฎาคม 2567  โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ ครั้งที่ 5 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ภาคเช้า สอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูภัทรานิษฐ์ ดับพันธ์  วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูณัฐพล มีแก้วน้อย และวิชาภาษาไทย สอนโดย ครูวันวิสาข์ แก้วประจำ ส่วนภาคบ่าย สอนด้านทักษะ คหกรรม สอนโดย ครูวีระชัย เสนารักษ์ กระบี่กระบอง สอนโดย ครูพัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา...

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายแสง จิตต์เจริญรุ่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำโรงเรียนธนุบรีวรเทพีพลารักษ์ มอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา  รวมทั้งกล่าวต้อนรับ...

งานลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพม.กท 1 ครั้งที่ 1 “ลูกเสือทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ...

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.15 น. ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) เขตธนบุรี...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ และชุมนุมการ์ตูน และพอร์ตฟอริโอ้ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) เพื่อศึกษาเรียนรู้ผ่านผลงานศิลปิน และสร้างแรงบันดาลใจด้านทัศนศิลป์ให้กับนักเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2567           เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานแนะแนวกลุ่มบริหารวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567 DEK 68 โดยได้รับเกียรติจาก TCASTER ซึ่งเป็น Platformทางการศึกษาที่จัดบริการในการให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบันมาเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2567                  เวลา 12.30 - 14.30 น.  ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]