วันที่ 9 กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ"   ผ่านระบบออนไลน์...

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปวริศร์ วงศ์สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามโครงการ VACC 2 School นำร่องฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา นำลูกเสือจำนวน 5 นาย ผู้กำกับลูกเสือ 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในรูปแบบออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.กท 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 โดยมีศูนย์กลางระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจราจร...

       วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ หอยสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะครูป้องกันยาเสพติด และนักเรียนแกนนำในการป้องกันยาเสพติด ร่วมประชุมและติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     ยาเสพติดชนิดใหม่ โดยมี พ.ต.อ. วิสิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์ ผกก.สน. เพชรเกษม ...

"สัมพันธ์...จากใจ-สายใย...สามเสนฯ"  เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ► นายชยางกูร วิจิตรจั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ► นายสมพร สุวรรณ์ห้อย นักพัฒนา คารวะจากหัวใจ เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th