วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปัญญาวรคุณเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for School)      

งานบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง สภานักเรียน ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการห่มน้องให้คลายหนาว ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวน 32 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังราง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ คุณครูกัณฐ สมหวัง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดราชโอรส เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์...

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มอบหมายให้นายนพนันท์ อรัญมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายเมธาวุฒิ  มุนิปภา หัวหน้า งานอาคารสถานที่ มอบกระเช้าแก่นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนปัญญาวรคุณจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรอุมา บุญไตร เข้าสู่รั้วม่วงเหลืองโดยมีนายจิรวัฒน์ เศวตนัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูองค์กรสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี...

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นายไสว  บรรณาลัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  เป็นประธาน ในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน วันเกียรติยศ ๗๐ ปี สุวรรณารามวิทยาคม  และพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   ในวันศุกร์ที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th