เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริหารวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติทักษะดนตรีสากล โดยมีวิทยากรคณะครูและนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดอบรมให้กับนักเรียนกิจกรรมวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากล ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายภราดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นางฐษา จันทรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และคณะครู นำนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จัดโดยสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร และเข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันพระอนุสรณ์ อ.ป.ก. ปีที่ ๖๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร   

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดกิจกรรม "บูรพกวีสี่สมัยสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีการแสดง "รากไทย" จากนักเรียนชุมนุมเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ประกวดแข่งขันการแต่งชุดตัวละครในวรรณคดีไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มอบเกียรติบัตรให้ครู นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย  

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ นายภราดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นประธานในพิธี      

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดการเรียนการสอนสหวิทยาการ รายวิชา "ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์" โดยมี ครูสุกัญญา จิตติศักดิ์ และครูสุพจน์ ใหมทอง นำนักเรียนเข้าเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สาขาดุริยางคศาสตร์สากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเสียง เพื่อใช้ในการโฆษณาและสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับการต้อนรับและแนะนำการอัดเสียง จาก อาจารย์วาทิต...

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายภราดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบหมายให้นายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และนายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]