งานโภชนาการและบริการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับคณะประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้าประเมินสถานที่ปรุงประกอบ ที่นั่งประทานอาหาร ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ วัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภคและตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 30...

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดนพมาศ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

อีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี ขอแสดงความยินดี  นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และชุมนุม Robo & IoT ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Arduino Explore IoT Kit ธีม  Museum Safety Security” ในงาน “Arduino Education Day Thailand 2023” จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันที่...

             ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์  ชยาภัม รองประธานชุม ROBO & IOT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ในโครงการ Early Admission For International Program ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันจัดทำกระทง ณ โดมชมพูเขียว และ โดมรวมใจ                    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]