เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563...

          เมื่อวันพุธที่  20  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด...

         เมื่อวันอังคารที่  19  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร...

         เมื่อ​วันพฤหัสบ​ที่  21  มกราคม   2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์( Specification)เพื่อ​ให้​มีการปรับปรุง และ​พัฒนารายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์​(Specification) มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ และตรงกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ในปัจจุบัน...

         เมื่อวันอังคารที่  19  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2564 โดยเป็นเรื่องเพื่อแจ้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ การระบุสิทธิสมาชิก ช.พ.ค.ประจำงวด การรับสมาชิกใหม่ รายงานการรับ-ส่งเงิน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. การจัดโครงการสวัสดิการ ในดำรงชีพ กรณีที่สมาชิกประสบปัญหาในการดำรงชีพ...

          เมื่อวันอังคารที่  19  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    ผอ.วั​ลภา​ เขียวชอุ่ม​ ผู้​อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th