วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการและการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๔๐ คน จากโรงเรียนในสังกัด ๒๗ โรงเรียน ในการนี้...

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้นำความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้านความรู้ มาเสริมศักยภาพครูนำไปสู่แนวทางการดูแลช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาของนักเรียน และนำพานักเรียนมุ่งสู่อนาคตของชาติต่อไป...

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประเมิน (Evalution Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เข้ารับการประเมิน ณ...

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อแจ้งข้อราชการ โดยมี ประธานกลุ่มและผู้แทนประธานกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  

      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายเป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศชำนาญการ และนายอลงกรณ์ ขีดสูงเนิน พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้คำปรึกษาแก่ ครอบครัวของ คุณธนาธิป สิริจันทกุล ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Homeschool) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...

              เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางวารี คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานดำเนินการ ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดของ สพม.กท1 โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา มารายงาน 5 อัตรา ในส่วนของผู้สละสิทธิ์นั้น...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th