เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุม กิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมฯในปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน...

       เมื่อวันจันทร์ที่ 3  สิงหาคมคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1(สพม.1) มอบหมาย ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  เป็นประธาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพม.1 และนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2563  เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบหมายงานตามกรอบ ภารกิจของกลุ่มงาน  ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มโรงเรียน การปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามโครงการฯ ตามนโยบาย ...

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานส่งตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อไปฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ  ดูแล เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยความยินดี ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 2...

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1(สพม.1) มอบหมาย ดร.นิยม  ไผ่โสภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.1  ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพม.1...

         เมื่อวันพุธที่ 15  กรกฎาคม  2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ครูให้การต้อนรับ  มี บุคลากร ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th