นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต 1  ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร  โรงเรียนทวีธาภิเศก...

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ เวลา ๐๖.๔๕ น....

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ บรรยายพิเศษโครงการเยือนโบราณราชธานี กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา “พินิจชาติสยาม สู่พิพัฒน์ชาติสมัย : การเสริมสร้างการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชั่น” (วันที่ ๒) เพื่อการเรียนรู้และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ...

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีประธานกลุ่ม และผู้แทนประธานกลุ่ม ๖ กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (บางแวก) เวลา ๑๓.๐๐ น....

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia โดยมีนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และบริเวณวัดมกุฏกษัตริย์  นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 สพม. กท 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th