เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2563  โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน ณ ห้องประชุมเพชรบุรี...

          ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามการจัดการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน พร้อมเยี่ยมชม รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหอสมุดตามโครงการพิพิธภัณฑ์ หลักสูตรและแบบเรียนไทย และห้องสมุดออนไลน์ โดย ผอ.อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ...

           เมื่อวันพุธที่ 14  ตุลาคม 2563 ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563  เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการ เรื่องแผนพัฒนาการศึกษา ของ สพม.1...

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2563  Mr.Koji SHINJO กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะกรรมการบริษัทคาสิโอมาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  เข้ามอบช่อดอกไม้แก่คณะผู้บริหารโครงการความร่วมมือพัฒนาห้องเรียน คณิตศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โดยใช้ CASIO’s Scientific Calculator  เพื่อขอบคุณการดำเนินโครงการฯ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ...

         ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ เข้าพบท่านตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา สี่แยกเกียกกาย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ และท่านดร.อำนาจ วิชยานุวัติ...

         เมื่อวันพุธที่ 7  ตุลาคม  2563 ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ....

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th