วันที่ 23 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยในวันนี้เป็นการสอบในภาค ค. (การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง) มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 253 คน แบ่งเป็น ตำแหน่ง ผอ. 116 คน รอง ผอ. 137 คน และมีผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง ผอ. 115 รอง ผอ. 136...

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.กท 1 พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย  และนายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำนโยบายที่ได้รับจาก การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางไปปรับใช้สู่การปฏิบัติต่อไป...

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และนายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กร sesao 1 od2023 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม การดึงศักยภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรของ สพม.กท 1 เข้าร่วม จำนวน 65 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566  ณ โรงแรมพรินเซส ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1...

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พร้อมด้วย นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง...

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท 1” ซึ่งเป็นงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพม.กท 1 โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายถนอม บุญโต นายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 กิจกรรมประกอบด้วยรับฟังการบรรยาย ธรรมจากพระคุณเจ้าวัดสร้อยทอง...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]