เมื่อวันศุกร์ที่  30  กรกฎาคม  2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) รอง ผอ.ถนอม บุญโต รอง ผอ.สรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม...

         เมื่อวันศุกร์ที่ 23  กรกฎาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(รอง ผอ.สรายุทธ  ธิศรีชัย รองผอ.สพม.กท 1) ผู้บริหารสถานศึกษา...

            ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งกำกับ ติดตามตามการดำเนินการ ความก้าวหน้า...

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ตามมาตรฐานตำแหน่งสายงานบริหาร...

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22  กรกฎาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา...

         เมื่อวันอังคารที่ 20  กรกฎาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(รอง ผอ.ถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม. กท...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th