วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

   วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.  - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กีฬากลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 6 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ...

  วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และการให้โอวาทแนวทางปฏิบัติในการทำงานตลอดจน การปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายวันศักดิ์ คำแหง...

          วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน จาก สพฐ....

             วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรในสังกัดฯ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และการให้โอวาทแนวทางปฏิบัติในการทำงานตลอดจน การปฏิญาณตน ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ...

    วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.15 น.  - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 รุ่น 24 ปีการศึกษา 2566 และการคัดเลือกตัวแทนศูนย์เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ (TWO) ครั้งที่ 21 จัดขึ้นโดย ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ –...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]