ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ...

            เมื่อวันศุกร์ที่  29 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ...

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ...

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพชุมชน)     และการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

            เมื่อวันศุกร์ที่  29 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผอ.ประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)...

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.เขต 1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.เขต 1)โดยมี ดร.พงศ์ไท ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th