วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ...

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๑๐.๓๐ น....

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ บริหารด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต...

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายเรียนรู้หน้าที่ สู่วิถีผู้นำ Leadership is one of the council สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑    วัตถุประสงค์ ๑....

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดสระเกศ เวลา ๑๔.๓๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศึกษานารี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เพื่อกำกับติดตามการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมสังเคราะห์ความคิดเห็นความต้องการของครูและบุคคลทางการศึกษา เรื่องการย้าย การสอบ การเลื่อนวิทยฐานะ เสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]