เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  กุภาพันธ์  2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบปะประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงาน...

            เมื่อวันพุธที่  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วย ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา...

         ผอ.สมใจ​  วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 1​ ร่วมประชุมปฏิบัติการ​บรณาธิการกิจ​ คู่​มือแนวทางการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด กระทรวง​ศึกษา​ธิ​การ​  มี​ ดร.เกศ​ทิพย์​ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ ดำเนินรายการ โดยมีท่านสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษาคณะทำ​งาน​รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​...

        เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผอ.สมใจ​ วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี​ ท่านสนิท​ แย้มเกษร  รองเลขาธิการ​คณะกรรมการการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​...

            เมื่อวันพุธที่  3 กุมภาพันธ์ 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข...

         ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th