วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๖๖ เวลา ๐๗.๑๕ น. - ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และ “โรงเรียนแห่งความสุข” พร้อมทั้งได้ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทำกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการเรียกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (การเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2566 รอบเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เว่ลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 กำกับติดตาม การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 12 ราย โดยประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ทา่งเว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team โดยมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบางหลวง ชั้น 1 สพม.กท 1 (บางแวก)      

   วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และ โรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมี นายประจวบ  อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยให้การต้อนรับ เวลา ๑๔.๐๐ น....

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และ โรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมีนายรชฎ  ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ให้การต้อนรับเวลา ๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]