วันที่ 3 ตุลาคม 2666 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการอบรม เวลา 09.00 น. เป็นการให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อเป็นครูที่ดี โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เวลา 10.000 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชครู" โดย ผอ.ขจิตพันธ์ุ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2566 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรม จำนวน 341 คน โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อโรงเรียนแห่งความสุข พร้อมทั้งการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่แนวทางปฎิบัติ ในสถานศึกษา โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 พร้อมทั้ง มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รอง...

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมพิธีงานเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ “ร้อยรักดวงใจ…สานสายใย สพฐ.” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา...

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เข้าสู่วันที่สองของโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัด นครนายก โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมฯ อาทิเช่น ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "ครูดี นักเรียนมีความสุข" ผอ.ประจวบ อินทรโชติ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16) ประจำปี 2566 ซึ่งเสร็จสิ้น ไปเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 แต่ด้วย มีครูบรรจุใหม่ฯ ที่ติดภารกิจไม่สามารถมาดำเนินการได้ตามกำหนด จึงได้มีการจัด การปฐมนิเทศ ฯ รอบพิเศษ ในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ...

วันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้จัดการศึกษา Homeschool นำโดยคุณแม่และลูกนามปากกา "ขิมจารี โชคคาดี" ได้มาออกแบบหลักสูตรการศึกษารายบุคคล ชั้น ม.ปลาย ร่วมกับ สพม.กท1 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบูรณาการกับหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]