วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพในสถานศึกษา สพม.กท 1 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1...

   วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ต้อนรับ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี ในโอกาสรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) โดยเป็นการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2...

              วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

   วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำนเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

         วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สพม.กท 1 พร้อมด้วย คณะครูผู้ช่วย ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ...

          วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน จาก สพฐ....

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]