เมื่อ​วันพฤหัสบดีที่​ 14 มกราคม​ 2564 ผอ.สมใจ​  วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 1 ร่วมประชุม​รับฟัง​ความคิดเห็น​กำห​นด​กรอบ​แนวคิด​ การจัดทำทักษะและสมรรถนะ​ที่จำเป็น​ในตำแหน่ง​ มีที่ปรึกษา​สำนักงาน​ ก.ค.ศ.​ ผู้บริหาร​สำนักงาน​ ก.ค.ศ.​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ผู้แทนส่วนราชการ​ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม​เพรียง​กัน​...

          เมื่อวันพุธที่  13 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุม”คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษ ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล...

         เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ทั้งนี้ในการประชุมมีเรื่องนำเสนอเพื่อทราบดังนี้ 1.คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา...

         เมื่อ​วันพฤหัสบดีที่​ 14 มกราคม​ 2564 ผอ.สมใจ​  วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 1​ ร่วมประชุม​การระดมความคิด​เห็นในการขับ​เคลื่อน​การ​พัฒนา​คุณภาพ​ การจัด​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เพื่อระดมความคิด​เห็นในการขับ​เคลื่อน​การ​จัด​การศึกษา​ให้ผู้เรียนมีความรู้ ​ มีทักษะการเรียนรู้​  ทักษะ​ที่จำเป็น​ของโลกในศตวรรษ​ที่​ 21...

          เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุม”คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษ ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล...

          เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.ขันธ์ธนา สุทธิกรณ์  ศน.เพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th