เมื่อ​วันที่​ 18 มกราคม​ 2564 ผอ.สมใจ​  วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 1​ เป็นประธานในการประชุม​รอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ​ สังกัด​ สพม.1 กลุ่มที่​ 3 พร้อมทั้งให้ข้อคิดและคำแนะนำ  ในการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน  การจัดการ​อบรม​ การพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

            เมื่อวันจันทร์ที่  18 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.สิริกานต์  ฤทธิ์​สำเร็จ   ศน.ณัฐชานันท์  ฐิติวัชรพงษ์  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

           เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงาน เรื่องแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู และการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม.1 ...

            เมื่อวันจันทร์ที่  18 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.สิริกานต์  ฤทธิ์​สำเร็จ   ศน.ณัฐชานันท์  ฐิติวัชรพงษ์  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

           เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  ดร.อัมพร  พินะสา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน   การพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ...

          เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.สุชาติ​ เขียวสอาด ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศน.สุภาวดี  คำนาดี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th