วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานในการ ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีนักศึกษาฯ เข้ารับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ จำนวน 43 ราย ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้รับนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตื้นที่การศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร/มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รวม 24 ราย           ซึ่งมีกำหนดฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2566...

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่ของ สพม.กท 1 ร่วมงานสวดพระอภิธรรรม นายสมศักดิ์ ฉัตรหลวง บิดาของนางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กท 1 ณ ศาลา 2 วัดชัยฉิมพลี โดยมีกำหนดพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566           

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงและแนะนำแนวทางการการปฏิบัติตนแก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม บางหลวง ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 กำกับติดตาม กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุรินทร์ มั่นประสงค์ มาเป็นประธานในพิธี...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]