ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม ในสังกัด สพม.1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม...

          เมื่อวันอังคารที่  26 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.สิริกานต์  ฤทธิ์สำเร็จ   ศน.ณัฐชานันท์  ฐิติวัชรพงษ์  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

         เมื่อวันอังคารที่  26  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายประทีป  หมื่นขำ  ผู้​อำนวยการกลุ่ม​ส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน​ ของโรงเรีย​นในสังกัด​กรุง​เทพมหานคร มีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง​กัน โดยมี ผอ.เกรียงไกร​ จงเจริญ ผู้​อำน​ว​ยการส​ำนักการศึกษา​...

          เมื่อวันพุธที่  27 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รอง​ ผอ.ถนอม​ บุญ​โต​ รอง​ผู้​อ​ำ​นวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ ​1​ ผอ.วั​ลภา​ เขียว​ชอุ่ม​ ผู้อำนวย​การกลุ่มอำนวยการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

            เมื่อวันอังคารที่  26 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.สิริกานต์  ฤทธิ์​สำเร็จ   ศน.ณัฐชานันท์  ฐิติวัชรพงษ์  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

           เมื่อวันจันทร์ที่  25 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดร.พิศุทธิ์​ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ ปทุมธานี​ เขต​ 2 ผ​อ.ณรงค์​ คงสมปราชญ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธิน​บูรณะ​ ศน.สุชาติ​ เขียวสอาด ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศน.สุภาวดี  คำนาดี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่  2...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th