ผอ.สมใจ​  วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 1​  ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอน​ เพื่อ​วิเคราะห์​ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาระงานครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียน​ การ​สอน​ และให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จาก​สพฐ.ส่วนกลางปฏิบัติได้จริง เห็นผลได้อย่างชัดเจน​ เป็นรูปธรรม ​ โดยมี​คณะทำงานร่วมวิเคราะห์...

          ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.สุภาวดี  คำนาดี  ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้...

            ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน...

         ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  สังกัด สพม.1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่​ 2/2564 สำหรับในการประชุมมีการนำเสนอ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564(ฉบับที่ 2) แผน​การ​รับ​นักเรียน​ จำนวนนักเรียนต่อห้อง และจำนวนห้องของโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ มาตรการป้องกัน ป้องปราม...

        ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.สุภาวดี  คำนาดี  ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้...

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 กุมภาพันธ์ 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง​ ผอ.ถนอม​ บุญโต​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.สุภาวดี  คำนาดี  ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร​ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th