วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมี นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะครู...

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กราบสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมกันนี้ได้สนทนาเรื่องการสร้างโรงเรียนแห่งควาสุข ให้นักเรียนเรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา ๑๐.๐๐ น. กราบสักการะ...

 วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) โดยมีคณะครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ให้การต้อนรับ  เวลา ๑๔.๐๐ น....

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา ๐๗.๐๐ ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โดยมี นายภารดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม วัดเบญจมบพิตรนางรษา จันทรังษี...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท. 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาครูสู่นักสร้างสรรค์สื่อการสอน" กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จีน เทคโนโลยี และจิตวิญญาณความเป็นครู ขอขอบคุณ ความร่วมมือจากโรงเรียนสตรีวิทยา...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]