วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐  ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และกำกับ ติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร  คุณครู และนักเรียน...

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักงานติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ เข้าประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2...

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เปิดเรียนวันแรก) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียน ดังนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความรู้...

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2566  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 75 คน...

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสังกัด สพม.กท 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสีหราชเดโช อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ           

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบนโยบายและกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)  พร้อมด้วย  นายถนอม  บุญโต...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]