วันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้จัดการศึกษา Homeschool นำโดยคุณแม่และลูกนามปากกา "ขิมจารี โชคคาดี" ได้มาออกแบบหลักสูตรการศึกษารายบุคคล ชั้น ม.ปลาย ร่วมกับ สพม.กท1 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบูรณาการกับหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้โอวาสแก่ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.กท1...

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต และนายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นการประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)            

วันที่ 28 กันยายน 2566 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationnal Flag Day) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำโดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 พร้อม นายถนอม บุญโต นายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สพม.กท 1 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์...

   วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)  โดยจะมีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 344 ราย มีกำหนดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2566 ณ...

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นการประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16) โดยมี ข้าราชครูบรรจุใหม่เข้าร่วมฯ จำนวนทั้งสิ้น 137 ราย แบ่งเป็น ในช่วงเช้า เป็นผู้ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จำนวน 78 ราย และในช่วงบ่าย เป็นผู้ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 59 ราย ซึ่งจัดขึ้น ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]