เมื่อวันจันทร์ที่  11 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.สุชาติ​ เขียวสอาด    ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์...

            เมื่อวันที่  7  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.ณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต ปฏิบัติ​หน้าที่​ผู้อำน​ว​ย​การ​กลุ่ม​นิเทศ​ ติดตาม​ และ​ประเมินผล​การ​จัด​การศึกษา​ ศน.ปริมฤดี​ แท่นพิทักษ์​  ศน.เป็นปลื้ม ...

            เมื่อวันพุธที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2564​  ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง ผอ.ศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล...

        รอง ผอ.ศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา  ผอ.พิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน...

            เมื่อวันที่  6  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ศน.วัฒนพงศ์​  ยองเข ศน.ชลมาศ​  วิศรุต  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4  และ​ ศน.ก่อการ​  ไชยสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน...

         เมื่อวันอังคารที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2564​  ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงาน เรื่องแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู และการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม.1  ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th