1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
  2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
  3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน
  4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน)
  5. การขอจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
  6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 100 คน)
  7. การขอจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย)
  8. แนวปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  9. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]