สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  ประชุมการวางแนวทางในการถอดประสบการณ์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูมืออาชีพ จาก โรงเรียนในสังกัดสพม.1 จำนวน 50 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PLC(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในเทคนิค วิธีการสอน กระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หลวมรวมเป็นองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนให้สูงขึ้น และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป ได้รับเกียรติจาก นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุม นายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงาน นายกลิ่น สระทองเนียม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1 เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th