สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน” ตามแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ได้รับเกียรติจากนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย คุณคงเดช เนียมไผ่ วิทยากรจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากร มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จำนวน 19 โรงเรียน กว่า97 ชีวิต  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตจากการปฎิบัติจริง มีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากปัญหายาเสพติด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งได้แสดงออกทางความคิดเชิงบวก ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

อัลบัมภาพ

ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th