เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมวณี นาควัชระ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1  ครั้งที่  4 ปี 2560  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับรางวัลตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 โล่รางวัล ได้แก่

1) รางวัลผลการประเมิน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

2)รางวัลผลการประเมิน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง

3)รางวัลผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศเป็นอันดับ 1 

4) รางวัลผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศเป็นอันดับ 1

2. การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษา สู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

3. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษา(สพฐ.สัญจร)

4. การจัดงานเกษียณอายุราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม “9ปี สกธ.” ชั้น 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1”

5. การจัดงานสืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ภาคเช้า กิจกรรมตักบาตร เดินออกกำลังกาย ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ จตุจักร) ภาคค่ำ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

6. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

7. การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

8. แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลใช้บังคับ

9. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2560  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

10. การเบิกจ่ายเงินวิทยาฐานะและค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะ

11. เงินเดือนครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560

12. การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และพัสดุ

13. การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และพัสดุ  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

14. การดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดส่งใบสมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

15. การช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

16. การใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(งบลงทุน)

17. การจัดทำบัญชีการศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

อัลบัมภาพ

ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th