เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1 เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมีครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย สามารถ นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการใช้งานระบบ e-GP(กรณีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้รับเกียรติจาก ดร.งามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  นางสาวสุธีรา ทองศิลป์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th