เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สันติราษฎร์เกมส์’ 60” ของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์ กล่าวว่า  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สันติราษฎร์เกมส์ ‘60” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมาโดยตลอด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้นำความรู้มาใช้ ในการทำกิจกรรมมีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เป็นขั้นตอน มีผู้นำและผู้ตาม รู้จักการแก้ปัญหา และเป็นกิจกรรม ที่สร้างความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ

ด้านผอ.สพม.1  กล่าวว่า กีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ มีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฝึกความมีวินัยในการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและการทำงานเป็นทีมของ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th