นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ในนามผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญาศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนกเรียน และครู   โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผู้บริหารของสพฐ. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางและตะวันออก ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนทั้ง 60 เขต ร่วมงาน พร้อมมอบธงให้แก่จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 2561ต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา          ที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทุ่มเท มุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดของงานที่ว่า "เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล" อย่างแท้จริง

ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษา ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนศักยภาพ และสมรรถนะ โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อภายในและต่างประเทศแล้วยังพัฒนาการเรียนรู้และงานของครู รูปแบบ On- the-Job training ในสถานที่ทำงานและส่งเสริมให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงและแกนนำ สร้างสังคมเรียนรู้แบบออนไลน์(Online Social Media) เพื่อให้ครูนำความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและจัดการเรียนการสอนแบบไร้พรหมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว และสนุกกับการเรียน โดยสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านระบบSocial Media   ของ Google for Education ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

อัลบัมภาพ

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th