สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดกิจกรรม สพม.1 โปร่งใส ร่วมใจพอเพียงเยี่ยงพ่อ(สพม.1 โปร่งใสร่วมใจสืบสานปณิธานพ่อหลวง) เมื่อจันทร์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1 


สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ.)ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทยต่อต้านการคอรัปชั่นการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้สพม.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ สพม.1 เพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งระบบ พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมอบธงให้กับสถานศึกษา เพื่อเป็นการสัญลักษณ์ของ เขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต และเปิดตัว วีดิทัศน์ต่อต้านการทุจริต "สพม.1 เขตสุจริต" อีกด้วย

   

หลังจากนั้นสพม.1 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตตามวัฒนธรรม แลtขนมธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรประเพณีสงกรานต์จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th