-นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพม.1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมถ่ายภาพกับนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย-

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งในการสัมมนามีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th