เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  สำนักพัฒนานวัติกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผล การประเมิน ITA  Online ( Integrity and Transparency Assessment Online ) ประจำปีงบประมาณ 2561    จากการที่สพม.1 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต  (โครงการในความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ  ปปช. ) สพม.1 มีผลคะแนนรวม  85.77  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ “สูงมาก”  ติดอันดับ 1 ใน 100  อันดับแรกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ และติดอันดับ  1  ใน 15 อันดับของสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตทั่วประเทศ ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 4 ปี  โดยมีลำดับการพัฒนาการขั้นสูงจากปีงบประมาณ 2560 แบบก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นมาเป็น 138 อันดับ 

        ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูจากโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการประสานขับเคลื่อนที่มีเข้มแข็ง    ในการพัฒนา สพม.1 ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีความสุจริตโปร่งใส   และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยกันพัฒนาองค์กร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th