สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรหลัก โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายธนัตถ์นินทร์ ศรีอันยู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงานการจัดสัมมนา นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา อาจารย์ยอดเรือนสุตะพรหม อาจารย์เมตตา ภิรมย์ภักดิ์ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวม 320 คน

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรหลัก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  จัดขึ้นเพื่อให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและภูมิใจในการทำความดี และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งคุณธรรม  โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง

   
   

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th