สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3ตุลาคม 2561(แบบพักค้าง 5 วัน 4 คืน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน รวม 119 คน และครู 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดย นายคงเดช เนียมไผ่ และทีมวิทยากรจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี

          การค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าค่ายได้รับความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาทักษะชีวิตจากการปฏิบัติงานจริง มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น และได้แสดงออกด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการทำงานเป็นทีม สร้างความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th