เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมมือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยนายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาค(กสศ.)ให้คำแนะนำบทบาท ภารกิจโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธฯ โรงเรียนราชวินิต

     สำหรับในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.ปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ผู้แทนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนวัดสังเวช เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลดรูปภาพที่ facebook :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2031296223648206&type=3
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th