เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร Boot Camp Turbo)
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีงบประมาณ 2562
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 โดยมีดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ และดร.ปัญจพร พจนปัญญา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และสังเกตการณ์การอบรม ทีมวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ โรงเรียนอุบาลเมืองอุทัยธานี นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ และนางสาวปิยธิดา นามวิจิตร โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ British Council ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค พัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตาม
รูปแบบ Communication Approach ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาล มีนโยบายปฏิรูป
การศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศีกษาเขต 1 ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตร Boot Camp Turbo) ขึ้นมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 83 คน
โดยให้ครูที่ผ่านการอบรมมาแล้วป็นครูตันแบบและวิทยากรแกนนำด้านการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Communicative Approach
2. เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th