เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่การรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนา ทั้งสิ้น 80 คน  ประกอบด้วย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  สถานศึกษาละ 1 คน  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารหอประชุพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

         การประชุมสัมมนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   และ 2. เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี่  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร  1.  รศ.ดร. สุพักตร์   พิบูลย์   รักษาการประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นวิทยากรเรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ” 2. ดร.บัณฑิต  แท่นพิทักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นวิทยากรเรื่อง  “การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่”  และเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 3. ผอ.ราเมศ  มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  4. รองผอ.นภาพร  วงศ์พุทธา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 5. ครูพรรณี   ประยุง   ครูโรงเรียนศึกษานารี 6. ครูสาวกานดา  บุตรแก้ว   ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ”

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ ที่ : https://photos.app.goo.gl/Lmr95Xd7FWHEANuc7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1  ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2271494432961716&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

                 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th