เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2562 ผอ.ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยเพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด“สพม.1 รวมใจเป็น 1 ยุติธรรม โปร่งใส กายภาพ คู่คุณภาพ”โดยมีการแนะนำที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ท่านใหม่  รายงานการดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ระยะที่ 1การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT ONLINE : ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การวัดแววความถนัดของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1(บางแวก)

          สำหรับที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  แนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  งานด้านกฎหมาย คำสั่ง  กฎ  ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  แนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อให้การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรืองานอื่น ๆ ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/tW4vzjASaeem47FXA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2312675342176958&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th