เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562(กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม)โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน แบ่งเป็นนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 111 คน ครูผู้ดูแล 107 คน พร้อมเดินทางไปพบปะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

          สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562(กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ ให้นักเรียนเรียนรวมได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรฯ  มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเรียนรวมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/uJwmbfS75Tuc31CR8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2387037551407403&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th