สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมสัมมน คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ของ สพม.1 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัล IQA AWARD  ประจำปีการศึกษา 2562   เป็นสถานศึกษาต้นแบบ และแกนนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาอื่นๆในสังกัด ผู้เข้าประชุมสัมมนาครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอการใช้ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาศึกษานิเทศก์   และผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 5 เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

 

 

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://photos.app.goo.gl/MSy5B2xULtWSN5u46

ติดตาม facebookเครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2427197097391448&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th