เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบระดับประเทศ ณ  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบระดับประเทศต่อไป โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบออนไลน์ มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 2,285 คน

จาก 23 โรงเรียน ทั้งนี้ได้กำหนดสนามสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 สนาม ได้แก่ 1.โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 26ห้องสอบ มีผู้สอบ 902 คน 1.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 40 ห้องสอบ มีผู้สอบ 902 คนรวม จำนวน 66 ห้องสอบมีผู้สอบทั้งสิ้น 2,285 คน

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/iYQ7Mhg2Vcei6Gc1A

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2529691277142029&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th