ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านนวมินทร์ 62 “นวมินทร์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดย ผอ.ธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และคณะผูบริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

       สำหรับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน เป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ช่วยสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าไปบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดแสดงผลงาน และศักยภาพของนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ เปิดโอกาสให้ได้เยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการศึกษาต่อจากหน่วยงานภายนอก นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน โครงงานชุมนุม การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 26 รายการ ตลาดนัดสร้างการดี ตามโครงการโรงเรียนสุจริต มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการจำนวน 850 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 40 โรงเรียน

ขอขอบคุณทีมงานเครือข่าย ปชส.สพ.1  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ดาวน์โหลดภาพข่าว สพม.1 ที่ :: https://photos.app.goo.gl/97dpCAo5p6b4WaEFA

1.ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่ :: https://drive.google.com/drive/folders/1akSIFQEl9-2kfwmI8zEHmco9_G99K81V?usp=sharing

2..ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่ :: https://drive.google.com/drive/folders/1BTbso11-pDcOLodF5DSBJwuO8BSDPW_g

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2534243523353471&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th