เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร “คนดีศรีโพธิสาร”ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร “คนดีศรีโพธิสาร”กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ท่านสุรเทพ   ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  สพม.1

        โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจ ให้นักเรียนประพฤติดี  มีวินัยในตนเอง  ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีน้ำใจต่อผู้อื่น ให้ได้รับการยกย่องในสังคม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน คือ มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตใฝ่อาสา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา โดยได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และนักเรียน ที่กำลังจะจบการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  795 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ไทย ให้รู้จักนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่าย ปชส.สพม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/raEHyrtJC9V9og879

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2575616335882856&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th