เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563  ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนของ สพม.1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2563 โดยเป็นเรื่องราชการแจ้งเพื่อรับทราบ ประกาศ สพม.1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เรื่องเพื่อพิจารณา การกำหนดสัดส่วนการรับ และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการรับนักเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียน  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การกำหนดสัดส่วนการรับ และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการรับนักเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียน  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน  สังกัด สพม.1  มีคณะกรรมการการรับนักเรียนฯและผู้มีส่วนเกียวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอลิซาเบธ  โรงเรียนสตรีวิทยา

         ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1)และคณะกรรมการการรับนักเรียนของ สพม.1 ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่าน ผอ.ศักดา มยูขโชติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 

ดาวน์โหลดภาพที่ :: https://photos.app.goo.gl/CNosbr5L5hPdyH899

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2579859538791869&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th