เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 22 โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.1 บางแวก

         สำหรับ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้   1.การชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  2.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3.การวัดและประเมินผลทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  4.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  5.การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเครือข่ายในการสนับสนุน

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/335HWYUdHFCnsvBa8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2887319081379245&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th