เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2563 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมาย  ดร.ธนารัชต์   สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาเป็น ผู้แทน สพม.1 มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ.

           สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วางแผนให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า มีนักเรียนในสังกัด สพฐ. ประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกลั่นแกล้ง รังแกทั้งทางวาจาและร่างกาย หรือ บูลลี่ และการมีปัญหาภายในครอบครัว มีอัตราที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่ง สพฐ. มองว่ายังมีนักจิตวิทยาโรงเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้ประสานความร่วมมือไปยังสมาคมนักจิตวิทยาแนะแนว และสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อมาให้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการดูแลเด็กในกลุ่มต่างๆ ให้แก่ครู ผ่านการอบรม การทำคู่มือ ไปจนถึงสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งสร้างระบบการทดสอบและประเมิน เมื่อครูผ่านการทดสอบแล้ว จะมีการออกเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองด้วย  “สพฐ. จึงกำหนดให้มีการพัฒนาครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา (1 School 1 Psychologist) เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนั้น สพฐ. ยังเห็นว่าควรที่จะมีนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต เขตละ 1 คน จึงได้ดำเนินการเสนอขออัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 225 อัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่ด้วย โดยหวังว่าจะเป็นการป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ทำให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น”.

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/dwVbd3x3C5tt7A5S9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2895519613892525&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th