วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการบริหารงานบุคคลของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมลาโค่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th