ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 กลุ่มอำนวยการ

                   1.1.1 พนักงานทำความสะอาด                    จำนวน 1 อัตรา

   1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

                     1.2.1 พนักงานพิมพ์ดีด                             จำนวน 1 อัตรา

       (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

   1.3 ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

   1.4 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

   1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th