ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th