ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th