ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th