ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR  จัดโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th