ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงวิชาการ "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว452 และการจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศในงานจ้างก่อสร้าง ตาม ว78" รุ่นที่ 1

คลิกดูรายละเอียด  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th