ประกาศ ศธจ.กทม. เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์ของ กศจ กทม กรณี ว 29 รับโอน

หลักเกณฑ์ของ กศจ กทม กรณี ว 30 รับย้าย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th