การเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 (งบทดลอง) ปีงบประมาณ2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com