สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) และโครงการ PIM Open House) ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๖๐ ท่านต่อโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ และไม่มีค่าใช่จ่ายในการอบรมตลอดโครงการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th