ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการหลักสูตร และเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network) ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีศูนย์เป็นโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

              1. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีศูนย์เป็นโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรอกใบสมัคร ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย  

              2. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย สามารถส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง E-office มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564

              3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และศูนย์โรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และส่งแบบตอบรับกลับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ ตามลิงค์ด้านล่าง

media/files/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามลิงค์ด้านล่าง

media/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4.docx

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th